logo
Oprichting Vereniging

Artikel 1. NAAM EN ZETEL
1.    De vereniging draagt de naam: Vrijheidslijst, en wordt verder in deze statuten aangeduid met: “de vereniging”.
2.    De vereniging heeft haar zetel te Amstelveen

Artikel 2. TERMEN
1.    ALV: Algemene Ledenvergadering.
2.    HR:  Huishoudelijk Reglement.
3.    Schriftelijk: per brief, fax, en/of e-mail, eventueel nader omschreven per reglement. Buiten de in de Statuten genoemde termijnen valt een veronderstelde maximale verzendduur van post van twee werkdagen.
 
Artikel 3. DOEL EN MIDDELEN
1.    Het doel van de vereniging is zo veel mogelijk vrijheid in Nederland te bewerkstelligen. Hierbij wordt de volgende definitie van vrijheid gehanteerd: Geen overheidsinmenging in het leven, lijf of eigendom van het individu of de vrijwillig gevormde groep, zolang deze individu of groep niet het leven, lijf of eigendom van een ander schendt. Dit houdt onder andere in de vrijheid voor ieder individu zich in Nederland te vestigen (geen beperkingen op immigratie), zijn leven in te richten naar eigen visie, en zijn mening te uiten.
2.   De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a.    publiek debat;
b.    deelname aan verkiezingen en regering als politieke partij;
c.    voorts al hetgeen verrichten dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, mits vreedzaam en rechtmatig.
   
Artikel 4. VERMOGEN
Tot vermogen van de vereniging worden bestemd, in zover wettelijk toegestaan:
1.    contributie van de leden;
2.    erfstellingen, legaten en schenkingen;
3.    subsidies en bijdragen;
4.    revenuen van het vermogen; en
5.    eventuele andere baten

Artikel 5. LEDEN
1.    Iedereen die de in artikel 3, lid 1 omschreven doelstelling van de vereniging en definitie van vrijheid onderschrijft kan lid worden.
2.    Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur.
3.    Het bestuur beslist binnen drie maanden na de aanmelding omtrent de toelating van een lid.
4.    Het bestuur is bij niet-toelating verplicht schriftelijk de redenen voor de niet-toelating aan de betrokkene mede te delen.
5.    Bij niet-toelating is de betrokkene bevoegd binnen één maand nadat het bericht van de niet-toelating de betrokkene heeft bereikt in beroep te gaan bij de ALV.
6.    Bij niet-toelating tot lid kan de ALV alsnog tot toelating besluiten
7.    Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overdracht of overgang vatbaar
8.    Leden worden opgenomen in een ledenregister dat wordt bijgehouden door een door het bestuur aangewezen secretariaat.

Artikel 6. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
1.    Het lidmaatschap eindigt:
a)    door de dood van het lid;
b)    door opzegging door het lid;
c)    door opzegging door de vereniging;
d)    door ontzetting.
2.    De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen in de gevallen in de statuten genoemd, voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt door het bestuur.
3.    Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
4.    Ontzetting geschiedt door het bestuur. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat, behalve wanneer krachtens de statuten het besluit door de algemene vergadering is genomen, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de algemene vergadering of een daartoe bij de statuten aangewezen orgaan of derde open. De statuten kunnen een andere regeling van het beroep bevatten, doch de termijn kan niet op korter dan op één maand worden gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
5.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

Artikel 7. DONATEURS
1.    Donateurs zijn natuurlijke personen die de vereniging financieel steunen met een door de ALV vast te stellen minimumbijdrage.
2.    Aan een donatie mogen geen voorwaarden verbonden zijn.

Artikel 8. VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
1.    Elk lid is gehouden tot het betalen van een door de ALV vastgestelde jaarlijkse contributie welke tevens maximum is van het bedrag dat het lid zonder zijn nadere toestemming, aan de vereniging verschuldigd is. De ALV kan de leden in categorieën indelen met een verschillende contributie.
2.    Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen; van welke beslissing zij de reden meedeelt in het jaarverslag aan de ALV.
3.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
4.    Elke verhoging van de contributie door de ALV, ongeacht in welke ledencategorie, die een bedrag hoger dan een verdubbeling inhoudt, mag een lid als reden tot onmiddellijke lidmaatschapsopzegging aanhalen in de zin van artikel 6 lid 6, mits een beroep op het bestuur in de zin van lid 2 is afgewezen. In dat geval is het verschuldigde bedrag zoals bedoeld in lid 3, niet hoger dan een verdubbeling van de contributie zoals deze voorafgaand aan de verhoging was.
5.    De vereniging kan, mits dit geschiedt binnen de doelstelling van de vereniging, ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen aangaan.
6.    Een lid dient zich te houden aan door de vereniging vastgestelde gedragscodes.

Artikel 9. BESTUUR
1.    Het bestuur wordt uit de leden benoemd door de ALV.
2.    Het bestuur bestaat uit ten minste twee en ten hoogste negen personen. Indien tweederde van de stemgerechtigde leden van de vereniging hier voor stemt kan een hoger getal worden vastgesteld.
3.    Het is niet toegestaan dat een bestuurslid aan een ander bestuurslid tot en met de tweede graad verwant is, dan wel dat een bestuurslid met een ander bestuurslid is gehuwd, een geregistreerd partnerschap is aangegaan of op basis van een gemeenschappelijke huishouding samenwoont. De ALV kan een uitzondering maken op dit verbod als minstens tweederde van de stemgerechtigde leden van de vereniging hier voor stemt.
4.    Met inachtneming van het gestelde in lid 1 bepaalt de ALV het aantal bestuursleden, en bepaalt dit voorzover mogelijk, op een oneven getal.
5.    Indien door een tussentijdse daling het aantal bestuursleden beneden de door de ALV vastgestelde omvang is gekomen, blijft het bestuur toch bevoegd. Het is echter verplicht dan zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de bepalingen in artikel 20, een ALV te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt en in de vacatures wordt voorzien.
6.    De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste een achtste van de leden van de vereniging gezamenlijk. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door een achtste van de leden van de vereniging moet minstens drie weken voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, en het bestuur zal dit twee weken voor de vergadering bekend maken.
7.    Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ALV waarbij tenminste een kwart van alle stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is.
8.    Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de ALV overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de ALV vrij in de keus.
9.    Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Artikel 10. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP EN SCHORSING
1.    De ALV kan elk bestuurslid te allen tijde ontslaan of schorsen, of de schorsing opheffen. Wanneer een bestuurslid zich volgens de meerderheid van het bestuur in beslissende mate gedraagt in strijd met zijn verantwoordelijkheid als bestuurder, bijvoorbeeld door belangenverstrengeling, schrijft het bestuur een tussentijdse ALV uit waarop het bestuur een bindende voordracht ter vervanging van het lid doet.
2.    Een schorsing van het bestuurslidmaatschap die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn, tenzij deze schorsing het gevolg is van een schorsing van het verenigingslidmaatschap.
3.    Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden. Het bestuur werkt dit rooster bij zodra dit nodig is. Het rooster is bijgesloten bij de uitnodiging voor de jaarlijkse ALV. De aftredende is maximaal drie keer herkiesbaar. Daarna is een herverkiezing slechts mogelijk als tenminste de helft van alle stemgerechtigde verenigingsleden hier voor stemt. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
4.    Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken en zodra het bestuurslid ophoudt lid van de vereniging te zijn. Tijdens een bestuursvergadering of ALV kan een bestuurslid anders dan een algemeen bestuurslid, dat zijn functie ter beschikking wil stellen, dit zowel mondeling als schriftelijk doen, maar daarbuiten alleen schriftelijk. Het ter beschikking stellen van een bestuurslidmaatschap-zelf dient immer schriftelijk te geschieden. Het lid dient het bedanken aan de voorzitter ter kennis te brengen; indien het de verenigingsvoorzitter is die bedankt brengt deze dit ter kennis van de secretaris. Het bestuurslidmaatschap eindigt niet eerder dan nadat de voorzitter, of de secretaris wanneer dit toepasselijk is, van het bedanken geacht kan worden kennis te hebben genomen. Indien er slechts een bestuurslid is en deze wil bedanken dan eindigt zijn bestuurslidmaatschap niet eerder dan tijdens de ALV bijeengeroepen ingevolge artikel 9 lid 5. Indien alle bestuurders tegelijkertijd maar buiten een ALV, willen bedanken dan zal de voorzitter een waarnemende status aanvaarden, in die hoedanigheid een ALV bedoeld als in artikel 9 lid 5 bijeenroepen en de bedanken van de overige bestuursleden in ontvangst nemen. Het bestuur stelt de leden schriftelijk en zo spoedig mogelijk van een verandering in het bestuur op de hoogte.
 
Artikel 11. BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
1.    Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden, maar niet meer dan twee.
2.     Zodra het bestuur er niet in slaagt een vacature in een of meer van deze functies te vervullen dient het zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de bepalingen in artikel 20, een ALV te beleggen om deze over de ontstane situatie te laten beslissen. Indien de vacature die van voorzitter betreft, treedt tot aan genoemde ALV het langstzittend bestuurslid als waarnemend voorzitter op, en indien deze daarvoor niet beschikbaar is, het volgende langstzittende.
3.    Elk bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan de betrokkene opgedragen taak.
4.    De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter, of als deze niet aanwezig is, het eerstvolgende wel aanwezige bestuurslid in deze volgorde: de secretaris, de penningmeester, en daarna, voorzover in het bestuur aanwezig, andere bestuursleden, volgens een eerder door het bestuur vastgestelde volgordelijst. De secretaris of een door deze aan te wijzen persoon maakt van het verhandelde in elke vergadering notulen. Bij ontstentenis van de secretaris wijst de voorzitter van de vergadering een notulist aan. De notulen worden tijdens de volgende bestuursvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering en de notulist ondertekend.
5.    In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
6.    Het bestuur vergadert zo vaak het goeddunkt maar minstens drie keer per jaar.
7.    Op de besluitvorming tijdens een bestuursvergadering is artikel 19 van toepassing, waarbij voor “de ALV” “de bestuursvergadering”, en voor “leden” “bestuursleden” gelezen dient te worden. In artikel 19 lid 8 vervalt het „mits met voorkennis van het bestuur genomen” voor de toepassing van dit lid 6. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
8.    Het bestuur stelt het partijprogramma en/of het verkiezingsprogramma vast.

Artikel 12. BESTUURSTAAK
1.    Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.    Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die het bestuur benoemt.
3.    Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ALV welke goedkeuring  voorafgaand dient te zijn, tenzij spoedeisendheid dit verhindert, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
4.    Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de ALV, voorafgaand waar mogelijk, voor besluiten tot:
a.    het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen ter waarde van meer dan tien procent (10%) van het jaarcontributiebedrag doch niet minder dan vijfhonderd euro (€ 500), onverminderd het hierna bepaalde en tenzij in de door de ALV vastgestelde begroting anders voorzien;
b.    het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
c.    het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
d.    gelden lenen en uitlenen, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
e.    het aangaan van dadingen;
f.    het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
g.    en het sluiten, wijzigen, en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van de goedkeuring ten aanzien van de handelingen in lid 4 genoemd kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
5.    De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden in artikel 12 gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen.

Artikel 13. VERTEGENWOORDIGING
1.    De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2.    De vereniging kan ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur met de functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester.

Artikel 14. JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING EN BEGROTING
1.    Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.    Het bestuur brengt op een ALV te houden uiterlijk op de dertigste juni volgend op een boekjaar, behoudens in uitzonderingsgevallen een latere datum, door de ALV vast te stellen, welke niet later zal zijn dan de volgende eenendertigste december, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een ondertekende balans en staat van baten en lasten, met toelichting, ter goedkeuring aan de ALV over. Ontbreekt de ondertekening van een of meer der bestuursleden, dan maakt het bestuur daarvan onder opgave van reden melding. Indien het bestuur niet op tijd heeft voldaan aan de hiervoor genoemde verplichtingen kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte, door middel van arbitrage, vorderen dat zij deze nakomen.
4.    De ALV benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie is gerechtigd op elk moment gedurende het jaar waarin zij werkzaam is, een controle op de naleving van de plicht ingevolge lid 2 en in overeenstemming met lid 5, uit te voeren, en is verplicht zo een controle minstens een keer uit te voeren, of zoveel als volgens lid 5 in enig jaar dienen plaats te vinden. De commissie onderzoekt voorafgaand aan de volgende jaarlijkse ALV de ondertekende stukken bedoeld in lid 3 van dit artikel en de naleving van de bewaarplicht zoals beschreven in lid 9. De commissie brengt aan de ALV verslag van haar bevindingen uit, en gedurende het boekjaar, op elk moment dat zij dit nodig acht, aan de voorzitter. Het aantal verplichte controles verdubbelt elk volgend boekjaar ten opzichte van het aantal in het vorige jaar, na elke ALV waarin besloten is dat het commissieverslag aanleiding geeft een hoger aantal controles dan vorig jaar te doen uitvoeren. Indien er niet zo’n besluit is genomen, is niet meer dan een (1) controle verplicht in het daarop volgende jaar.
5.    Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6.    De last van de commissie kan te allen tijde door de ALV worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. De commissie kan na presentatie van het verslag décharge verlangen als de ALV deze niet heeft verleend, tenzij de ALV een besluit neemt, inhoudende afkeuring van het verslag, in welk geval de ALV een andere commissie benoemt welke binnen drie maanden opnieuw verslag dient uit te brengen. Het bestuur stuurt dit verslag aan de leden, en indien het verslag daartoe aanleiding geeft, belegt het bestuur een ALV.
7.    De ALV stelt jaarlijks een begroting voor het komende boekjaar vast.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2, 3, 4, 6 en 7 van dit artikel voor onbepaalde tijd te bewaren - tenzij de ALV anders beslist, waarbij de bewaartermijn echter immer minstens tien (10) jaar dient te zijn - , en de bescheiden in goede orde en staat te houden.

Artikel 15. ALGEMENE VERGADERING
1.    Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.    De ALV kan zelf commissies aanstellen, en daarbij toestaan dat iemand lid is van meerdere commissies behalve bestuurscommissies.
3.    In de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 14 lid 3 komen onder meer aan de orde:
a.    het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 van deze statuten met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b.    de benoeming van de in artikel 14 en 18 genoemde commissies voor het volgende boekjaar;
c.    de benoeming van een lid om op te treden als ALV-voorzitter zoals bedoeld in artikel 17 lid 4;
d.    de aanstelling van een vertrouwenspersoon als in dezen een vacature bestaat;
e.    de voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
f.    het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar, tenzij dit vaststellen op een andere ALV geschiedt; en
g.    voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
4.    Overige ALV-en worden gehouden wanneer het bestuur dit wenselijk oordeelt.
5.    Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden van de vereniging als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de ALV, of op schriftelijk verzoek van de commissie zoals bedoeld in artikel 14, verplicht tot het bijeenroepen van een ALV op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping met inachtneming van de bepalingen in artikel 20 van deze statuten, waarbij het ledensecretariaat te allen tijde verplicht is de verenigingsleden een uitnodiging te sturen. Indien dit niet mogelijk is vindt de oproeping plaats bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad. De verzoekers-zelf stellen vast wie vergadervoorzitter wordt en de agenda opstelt.

Artikel 16. TOEGANG EN STEMRECHT
1.    Onbeperkte toegang tot de ALV hebben alle niet-geschorste leden van de vereniging. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2.    Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de ALV.
3.    leder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.
4.    Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Een lid is evenwel niet bevoegd voor meer dan één ander lid als gevolmachtigde op te treden.

Artikel 17. VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
1.    Een ALV wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of een ander lid dat door hem wordt aangewezen. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één der andere bestuursleden in een volgorde van overeenkomstige toepassing als die in artikel 11 lid 3, als voorzitter op. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan treedt het lid bedoeld in lid 4 als zodanig op. Is dit lid niet aanwezig dan neemt van de aanwezige leden diegene die het langste lid is, mits daartoe bereid, het voorzitterschap op zich, en anders de volgende die daarna het langste lid is, enzovoorts, tot er een lid gevonden wordt dat instemt met het voorzitterschap. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan belegt het bestuur een nieuwe ALV.
2.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door en tijdens de eerstkomende ALV worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
3.    De inhoud van de notulen en van een eventueel proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. Tijdens een ALV en een bestuursvergadering is elk lid gerechtigd ten aanzien van de juistheid van wat een spreker gezegd heeft, zich te beroepen op stenografische aantekeningen van de stenograaf van die vergadering of op een geluidsopname ervan, zo deze aanwezig zijn, of anders op de inhoud van door de notulist ten behoeve van de notulen gemaakte aantekeningen.
4.    De ALV benoemt jaarlijks een lid om als ALV-voorzitter te functioneren in het geval dat tijdens het daarop volgende boekjaar het gehele bestuur tegelijkertijd tijdens een ALV zou opstappen en ook niet meer als waarnemend bestuur zou willen functioneren. Het lid mag dan als ALV-voorzitter twee assistenten uit de aanwezige leden aanstellen, en het heeft de bevoegdheid de vergaderagenda ter plekke te wijzigen.

Artikel 18.  VERTROUWENSPERSOON EN COMMISSIE VAN SCHEIDSGERECHT
1.    De ALV stelt een vertrouwenspersoon aan als deze functie vacant is.
2.    De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt voor elk gewoon -, commissie- en  bestuurslid. Als er een conflict bestaat tussen het bestuur en een lid of tussen twee of meer leden onderling kan de vertrouwenspersoon ook als bemiddelaar functioneren indien de strijdende partijen de vertrouwenspersoon hierom verzoeken. De vertrouwenspersoon kan een of meer bemiddelaars aanstellen als de strijdende partijen hiermee instemmen.
3.    De vertrouwenspersoon legt jaarlijks aan de ALV een verslag van zijn werkzaamheden over.
4.    De ALV kan de vertrouwenspersoon te allen tijde ontslaan of schorsen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
5.    De ALV benoemt een commissie bestaande uit een (1) of drie (3) personen die verzoeken uit de vereniging tot arbitrage behandelt. Indien de commissie een verzoek aanvaardt, treedt de commissie daarna als scheidsgerecht op volgens het Arbitragereglement dat in overeenstemming met het Modelreglement van het Nederlands Arbitrage Instituut opgesteld is, met uitzondering van die regels daarin die op aanstelling, aanwijzing, of ontslag van de arbiters betrekking hebben.
 
Artikel 19. BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
1.    Het ter ALV uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is, in overeenstemming met artikel 11 lid 5, niet beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.    Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.    Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de ALV genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4.    Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen  op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 
5.    Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
6.    Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Stemming over personen geschiedt altijd schriftelijk. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
7.    Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de ALV.
8.    Zolang in een ALV alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
9.    Elk lid ter vergadering is gerechtigd tegen een voorstel een Bezwaarprocedure overeenkomstig het gelijknamige Reglement in gang te zetten, behalve inzake voorstellen over onderwerpen die in dit Reglement uitgezonderd zijn.
10.    Tijdens een ALV is elk lid gerechtigd de door de notulist ten behoeve van de notulen gemaakte aantekeningen van die ALV in te zien.
11.    Een geldig besluit kan ook buiten de vergadering genomen worden, mits het schriftelijk geschiedt en ieder lid instemt met deze wijze van besluitvorming, en eraan deelneemt. De bescheiden waaruit een zodanig genomen besluit blijkt, worden door de secretaris bij het notulenboek bewaard.

Artikel 20. BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING
1.    Een ALV wordt bijeengeroepen door het bestuur behoudens als deze geen gevolg geeft aan een rechtmatig gedaan verzoek zoals beschreven in artikel 15  lid 5. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste vier weken, de dag van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan het bestuur de lengte van de oproepingstermijn zoveel korter doen zijn als het zelf goeddunkt. Op de alsdan gehouden ALV zijn genomen besluiten echter niet geldig indien minder dan de helft van de stemgerechtigde leden van de  vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is.
2.    Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22 van deze statuten.

Artikel 21. REGLEMENTEN
1.    De ALV kan één of meer reglementen vaststellen.
2.    De ALV is bevoegd reglementen te wijzigen en in te trekken.
3.    Het bestuur houdt een Reglementenlijst bij waarin staat welke reglementen er zijn, wanneer deze zijn opgesteld, en wat de datum van de laatste verandering in een reglement is. Deze Lijst wordt op de jaarlijkse ALV overlegd.
4.    De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 
Artikel 22. STATUTENWIJZIGING
1.    In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een ALV, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering is die welke in artikel 20 lid 1 is vermeld tenzij de spoedeisendheid zodanig groot wordt geacht dat een kortere termijn wordt aangehouden mits deze immer ten minste zeven dagen bedraagt.
2.    Zij die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3.    Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 23. ONTBINDING EN FUSIE
1.    De ALV kan, op voorstel van het bestuur, besluiten tot ontbinding of tot fusie met één of meer andere rechtspersonen. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 22 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
2.    Ingeval van ontbinding der vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer rechts- of natuurlijke personen tot vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. Hierna wordt in dit artikel onder “vereffenaar” tevens het meervoud hiervan verstaan indien van toepassing.
3.    Aan een eventueel batig saldo wordt door de ALV een bestemming gegeven die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.
4.    Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk toepassing.
5.    Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: “in liquidatie”.
6.    De vereffenaar stelt een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en de samenstelling van het eventuele overschot blijken.
7.    De vereffenaar legt de rekening en verantwoording en het eventuele plan van verdeling gedurende twee maanden ter inzage in het verenigingenregister van die Kamer van Koophandel waar de vereniging is ingeschreven en ten kantore van de vereniging of op een ander adres in het Arrondissement waar de vereniging statutair is gevestigd.
8.    De vereffenaar maakt de terinzagelegging bekend in een veelgelezen nieuwsblad ter plaatse waar de vereniging statutair is gevestigd.
9.    Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende tien jaren berusten onder de (rechts)persoon of (rechts)personen die daartoe door het bestuur bij het besluit tot ontbinding wordt (worden) aangewezen.
 
Artikel 24. OMZETTING
De ALV is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 boek 2 Burgerlijk Wetboek, bevoegd tot het omzetten van de vereniging in een andere rechtsvorm.

Artikel 25. INZAGE
De statuten worden door het bestuur ter inzage beschikbaar gesteld bij het secretariaat en op de website van de vereniging.

Lid worden

Hoofdpagina
plant

Lid worden
Hoofdpagina